Algemene voorwaarden adverteerders en portal partners

  

ALGEMENE
VOORWAARDEN
  

 

1. Interactive
Broadcast Group
 

   

 

1 Interactive Broadcast Group 

In deze
handelend onder de naam 24Bicycle.TV onder adverteerder in deze algemene
voorwaarden wordt tevens verstaan de afspraken met portal partners
 

2.
Algemeen
 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
de volledige samenwerking tussen Interactive Broadcast Group en de Adverteerder
en/of Aanvrager m.b.t. de verkoop van Advertenties , opzetten van livestreaming
events en op daarmee samenhangende werkzaamheden en diensten die door Interactive
Broadcast Group in het kader van deze samenwerking worden uitgevoerd. Tevens
zijn op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Interactive Broadcast
Group de meest recente, aan de Adverteerder en/of Aanvrager ter beschikking
gestelde, offertes en de daarbij vermelde bepalingen en (aanlever)condities van
toepassing, alsmede de toelichting daarop en de Technische Voorschriften en/of
overige door Interactive Broadcast Group verstrekte informatie.
 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of
andere voorwaarden van de Adverteerder of haar Aanvrager wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Afwijking van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend jegens Interactive
Broadcast Group gelden indien een dergelijke afwijking vooraf, uitdrukkelijk en
schriftelijk door ( een geldige vertegenwoordiger van) Interactive Broadcast
Group is aanvaard.
 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig
gebruikelijke voorwaarden van Interactive Broadcast Group geacht van toepassing
te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg- en/of aanvullende aanbiedingen
alsmede op overeenkomsten, de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
 

2.4 Indien een of meer afzonderlijke bepalingen in
deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst tussen Interactive Broadcast
Group en de Adverteerder ongeldig blijken te zijn, dan tast dit de geldigheid
van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan, noch die van de
Overeenkomst zelf waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen
zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe
bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de
oorspronkelijke bepaling(en).
 

2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige officiële
versie. Vertalingen in andere talen dan het Nederlands zijn officieus en zijn
in geval van discussie/interpretatieproblemen steeds ondergeschikt aan de
Nederlandstalige versie.
 

3.
Aanvraag en planning
 

3.1 De aanvraag voor een Advertentie wordt
schriftelijk of in overleg ingediend, uitmondend in een opdrachtbevestiging en
overeenkomst met aanduiding van de duur van de Advertentie, de frequentie en
het (de) gewenste tijdstip(pen) van de uitzending.
 

3.2 De aanvraag vermeldt duidelijk de naam, de
woonplaats of de zetel en de eventuele vennootschapsvorm van de Aanvrager. De
Aanvrager is samen met de Adverteerder tegenover Interactive Broadcast Group
hoofdelijk gehouden tot betaling. Indien het een buitenlandse Aanvrager
betreft, kan Interactive Broadcast Group vragen dat ook de naam, de woonplaats
of de zetel en de eventuele vennootschapsvorm van een in Nederland gevestigde
vertegenwoordiger worden opgegeven, die dan tevens tegenover Interactive
Broadcast Group hoofdelijk tot betaling is gehouden en die deze hoofdelijkheid
aanvaardt door medeondertekening van de aanvraag. De aanvraag vermeldt eveneens
de identiteit van de achterliggende Adverteerder, met de aanduiding van het
merk of de handelsnaam van het product of de dienst waarover geadverteerd
wordt, samen met de bevestiging van de Aanvrager dat hij bevoegd is om de
Advertentie van de Adverteerder door Interactive Broadcast Group te doen
uitzenden.
 

3.3 Interactive Broadcast Group zal de aanvragen voor
Advertenties , op voorwaarde dat zij volledig en geldig zijn ingevuld,
discretionair verwerken en rangschikken naargelang de beschikbare zendtijd en
zij zendt hiervan een offerte aan de Aanvrager of Adverteerder, met aanduiding
van het zendschema alsook van de prijs of de prijsbepaling. De offerte dient
voor akkoord ondertekend te worden door de Adverteerder of Aanvrager en wordt,
indien het een buitenlandse Aanvrager betreft eveneens ondertekend door zijn Nederlandse
vertegenwoordiger. Zij dient te worden teruggezonden: (i) binnen 10 (tien)
werkdagen na ontvangst, of (ii) binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst indien
de campagne aanvangt binnen de 4 (vier) weken. In de zin van dit artikel wordt
geacht dat de offerte werd ontvangen op de derde werkdag na de verzendingsdatum,
waarbij de dag van de verzending in deze termijn wordt inbegrepen. Voor
offertes die naar het buitenland moeten verzonden worden, wordt de offerte
geacht te zijn ontvangen op de vijfde werkdag na de verzendingsdatum, waarbij
de dag van de verzending in deze termijn wordt inbegrepen.
 

3.4 Voor de aanvragen voor een Advertentie is een opdrachtbevestiging
enkel geldig indien zij de totaliteit van de offerte betreft, zonder enig
voorbehoud is en ondertekend werd door alle betrokken partijen. Zij dient
eveneens gedateerd te zijn en te worden teruggezonden binnen de toepasselijke
termijn. Zo niet vervalt de offerte en kan Interactive Broadcast Group vrij
beschikken over de desbetreffende zendtijd of advertentieruimte. Indien de
Adverteerder of Aanvrager de offerte bevestigt, ontstaat een definitieve
overeenkomst.
 

3.5 Elke Overeenkomst is intuitu personae aangegaan met de Aanvrager, zijn Nederlandse
vertegenwoordiger en de achterliggende Adverteerder. Zij geldt specifiek voor
het desbetreffende product of dienst, merk, handelsnaam of bedrijf en zij mag,
noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgedragen, op straffe van
niet-tegenstelbaarheid aan Interactive Broadcast Group.
 

3.6 Indien het vertrouwen van Interactive Broadcast
Group in de kredietwaardigheid van de Adverteerder, de Aanvrager en/of zijn Nederlandse
vertegenwoordiger geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering,
en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede
uitvoering van de door de Adverteerder en/of Aanvrager aangegane verbintenissen
in vraag stellen of onmogelijk maken, heeft Interactive Broadcast Group het
recht om van de Adverteerder, de Aanvrager en/of zijn Nederlandse Vertegenwoordiger
gepaste voorschotten te eisen.
 

3.7 In geval van niet-betaling, of in geval van
contractuele wanprestatie, of in het geval van artikel 3.6 heeft Interactive
Broadcast Group het recht om, mits schriftelijke notificatie en zonder
vooropzeg:
  

  

 • de uitvoering van de Overeenkomst te
  staken;
   
 • de uitvoering van andere
  overeenkomsten te staken;
   
 • andere nog te starten Overeenkomsten
  uit te stellen;
   
 • een gehele of gedeeltelijke
  voorafbetaling van andere overeenkomsten te eisen;
    

 

In alle bovenvermelde gevallen zal de Adverteerder, de
Aanvrager en/of zijn Nederlandse vertegenwoordiger geen enkel recht hebben op
schadevergoeding.
 

3.8 De overeenkomst verplicht de Adverteerder en/of
Aanvrager tot levering van de Advertenties in overeenstemming met artikel 6 van
deze Algemene Voorwaarden.
 

4.
Uitstel, annulering en opschorting
 

4.1 Annulering van een Advertentiecampagne door de
Aanvrager of Adverteerder op Audiovisuele en Online Media, of een deel ervan,
is enkel mogelijk door middel van een aangetekende brief. Deze dient bij Interactive
Broadcast Group toe te komen ten minste 20(twintig) dagen voor de eerste
uitzending van de Advertentie en op voorwaarde dat tegelijkertijd 5 % (vijf
procent) van het overeengekomen bedrag betaald wordt, exclusief btw. Bij
annulering tussen 20 (twintig) en 10 (tien) dagen voor de uitzending van de
eerste Advertentie is 50 % (vijftig procent) van het overeengekomen bedrag
verschuldigd. Vanaf 10 (tien) dagen voor de uitzending van de eerste
Advertentie van een campagne is annuleren niet meer mogelijk en blijft de
oorspronkelijke Overeenkomst bindend. Een dag is een werkdag.
 

4.2 Het uitstel of de verplaatsing van een bepaalde
Advertentie, op aanvraag van de Adverteerder, naar een ander tijdsblok of een
andere datum is enkel mogelijk binnen hetzelfde semester door middel van een
aangetekende brief die Interactive Broadcast Group ontvangt minstens 5 (vijf)
werkdagen voor de datum van de oorspronkelijke uitzending. Een verzoek tot
uitstel of verplaatsing wordt door Interactive Broadcast Group discretionair
behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de
Adverteerder en/of Aanvrager gehouden tot het oorspronkelijke bedrag van de
Overeenkomst, onverminderd de toepassing van de hogere tarieven indien het
verzoek daartoe leidt.
 

4.4 Interactive Broadcast Group kan steeds de
uitzending of plaatsing van een Advertentie zonder motivering opschorten, mits
dit voorafgaandelijk schriftelijk mee te delen aan de Aanvrager of
Adverteerder.
 

4.6 Interactive Broadcast Group heeft het recht om de
Overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het
even welke substantiële wijziging van de juridische toestand van de Aanvrager.
 

5.
Plaatsing Advertentie
 

5.1 De door Interactive Broadcast Group verstrekte aanduidingen
zijn slechts indicatief en reserveringen hebben betrekking op de plaats van een
Reclameblok in het zendschema en niet op de exacte uur aanduiding. Indien Interactive
Broadcast Group om enige reden van actualiteit of programmatie verplicht zou zijn
het zendschema aan te passen, kan de planning door Interactive Broadcast Group
herzien worden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Adverteerder
en/of Aanvrager en zonder dat deze herziening als grondslag tot verbreking of
ontbinding van de Overeenkomst door de Adverteerder en/of Aanvrager kan worden
ingeroepen.
 

  

  

  

6.
Advertentie
 

6.1 Elke Advertentie kan uitsluitend betrekking hebben
op slechts één merk, handelsnaam, product, dienst of bedrijf.
 

6.2 Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen andere
adverteerders/merken vermeld worden in de Advertentie, maar dan enkel als een
eenvoudige visuele of auditieve vermelding. De aanvraag voor de Advertentie
dient deze vermelding van andere adverteerders/merken te preciseren. Voor
meervoudige vermeldingen zijn prijsverhogingen van toepassing. Slechts
uitzonderlijk kunnen andere producten onder éénzelfde productnaam worden
vermeld. Voor elke visuele en/of auditieve vermelding met argumentatie en/of
productomschrijvingen van bijkomende vermeldingen zal een toeslag worden
aangerekend Voor de vermelding van sponsors (van evenementen, beurzen, e.a.)
zijn ook bepaalde vergoedingen van toepassing. De grootte van de logovermelding
zalin overleg worden bepaald..
 

6.3 Alleen de Adverteerder en/of Aanvrager is volledig
aansprakelijk voor de inhoud en de vorm van de Advertentie (incl. ten opzichte
van alle derden, inbegrepen alle overheden). De Adverteerder en/of Aanvrager
garandeert ook de conformiteit van de Advertentie met alle geldende wettelijke,
reglementaire voorschriften en vrijwaart Interactive Broadcast Group
onherroepelijk en onbeperkt tegen alle aanspraken of vorderingen van derden
jegens Interactive Broadcast Group. Dit houdt onder meer de aanspraken in
wegens vermeende of werkelijke inbreuk op de vigerende wetgeving, of tot de
vergoeding van de door de uitzending veroorzaakte schade of potentiële schade.
Daarenboven heeft Interactive Broadcast Group het recht om een Advertentie
zonder opgave van redenen te weigeren, of om er de wijziging van te vragen,
waarbij de Adverteerder en/of Aanvrager daartoe op eerste verzoek van Interactive
Broadcast Group de Advertentie tijdig aan de controle door Interactive
Broadcast Group zal onderwerpen, zonder dat deze controle de Adverteerder en/of
Aanvrager ontheft van zijn volledige aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht ten
aanzien van Interactive Broadcast Group.
 

6.4 Het is de Aanvrager, of diens achterliggende
Adverteerder, verboden op enigerlei wijze, in welk geschrift dan ook, gebruik
te maken van of te verwijzen naar Interactive Broadcast Group alsook diens
media, programma’s, websites, logo’s, merken, schermgezichten, journalisten op
straffe van onmiddellijke verbreking van de Overeenkomst, onverminderd het
recht op schadevergoeding voor Interactive Broadcast Group.
Alle Advertenties waarin werknemers,
opdrachthouders, permanente of freelance medewerkers van Interactive Broadcast
Group voorkomen, hetzij auditief, visueel of anderszins expliciet of impliciet,
zijn verboden en worden geweigerd. Hiervan kan enkel bij voorafgaandelijk
schriftelijke en expliciete Overeenkomst worden afgeweken.
 

6.5 De Adverteerder en/of Aanvrager zullen Interactive
Broadcast Group volledig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden inzake
auteursrechten en aanverwante rechten en inzake alle intellectuele en
industriële eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vorm van de
Advertentie. De Adverteerder en/of Aanvrager garanderen dat, indien in de
Advertentie teksten of beeldmateriaal wordt gebruikt, alle nodige toestemmingen
zijn gekregen en vergoedingen werden betaald aan alle rechthebbenden (o.m.
auteurs en afgebeelde personen). De Adverteerder en/of Aanvrager garanderen
tevens dat alle vergoedingen die verschuldigd zijn aan derden (waaronder
auteurs- en naburig rechthebbenden) in verband met de openbaarmaking en
verveelvoudiging door Interactive Broadcast Group op de Media van het door de
Adverteerder en/of de Aanvrager aangeleverde materiaal zijn voldaan. De
Adverteerder en/of de Aanvrager garanderen voorts dat door hen of door voornoemde
derden-rechthebbenden
geen vergoedingen
zullen worden opgeëist die betrekking hebben op de openbaarmaking en
verveelvoudiging van het materiaal door Interactive Broadcast Group.
 

6.6 Interactive Broadcast Group heeft het recht om de
uitzending of publicatie van een bepaalde Advertentie te beëindigen of te
schorsen, wanneer hiertegen ernstige bezwaren zijn gerezen of te verwachten
zijn. Interactive Broadcast Group zal de Adverteerder en/of Aanvrager inlichten
van deze maatregel. De toepassing van deze maatregel zal ten laste van de
Adverteerder en/of Aanvrager geschieden, zonder aansprakelijkheid van Interactive
Broadcast Group voor enigerlei vorm van schade en zonder dat zulks door de
Adverteerder en/of Aanvrager kan worden ingeroepen als grond voor ontbinding of
beëindiging van de Overeenkomst.
 

6.7 De Adverteerder en/of Aanvrager zal Interactive
Broadcast Group vrijwaren tegen en indien vergoeden voor elke aanspraak die zou
voortkomen uit een inbreuk van de Adverteerder en/of Aanvrager op diens
verplichtingen, verklaringen en garanties onder de Overeenkomst. Hier wordt
onder meer begrepen een aanspraak o.b.v. een procedure, een verzoek om
schadevergoeding, sanctie, kostenvergoeding, etc. Indien Interactive Broadcast
Group wordt gedagvaard in het kader van dergelijke aanspraak zal de
Adverteerder en/of Aanvrager op verzoek van Interactive Broadcast Group
vrijwillig tussenkomen in de procedure.
 

6.8 Interactive Broadcast Group heeft het recht om
Advertenties die niet de afgesproken lengte of omvang hebben of Advertenties
die niet aan de Technische Voorschriften beantwoorden te weigeren. Indien de
Advertentie langer of groter is dan afgesproken en toch aanvaard wordt, wordt
de prijs naar de hogere eenheid afgerond. Indien de Advertentie korter of
kleiner is dan afgesproken, geldt de eerder afgesproken prijs.
 

6.9 De gesproken en/of geschreven boodschap van de
Advertentie is in het Nederlands.. Elke afwijking van deze regel zal eerst ter
goedkeuring voorgelegd worden aan Interactive Broadcast Group.
 

6.10 Door het sluiten van de Overeenkomst geeft de
Adverteerder en/of Aanvrager Interactive Broadcast Group en de Mediabedrijven
een niet-exclusief recht om de Advertentie uit te zenden of te publiceren in of
op de Media, via alle mogelijke transmissiesystemen en op alle mogelijke devices.
 

6.11 De Adverteerder en/of Aanvrager aanvaardt dat de
inhoud of kwaliteit van de Media zelf nooit een aanleiding kunnen zijn om diens
verplichtingen volgend uit de Overeenkomst (incl. Algemene Voorwaarden) niet na
te leven, noch om de aansprakelijkheid van Interactive Broadcast Group in dat
verband in te roepen.
 

6.12 Interactive Broadcast Group heeft het recht om tijdens
campagnes en uitzendingen verschillende advertenties met elkaar te combineren
zonder afbreuk te doen aan de afspraken met adverteerder.
 

7.
Platform partner
 

7.1. Het is de Adverteerder en/of Aanvrager niet
toegestaan om het Platform 24Bicycle TV te gebruiken in strijd met hetgeen in
de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de relevante en toepasselijke
regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot Privacywetgeving) bepaald is.
 

7.2 Het is de Adverteerder en/of Aanvrager niet
toegestaan om de advertentieruimte op het platform waarover zij de beschikking
krijgt op grond van deze Overeenkomst door te verkopen aan derden.
 

7.3. Het is de Adverteerder en/of Aanvrager niet
toegestaan om de Advertenties te gebruiken voor:
  

  

 • het verzenden van e-mailberichten (waaronder
  spam en reclame) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
  en/of
   
 • het verzenden van e-mailberichten of
  het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare
  softwareprogramma's bevatten die de werking van de door Interactive Broadcast
  Group het internet of de computers en/of software van derden kunnen
  schaden;
    

 

7.4 Interactive Broadcast Group streven ernaar dat het
platform waarop online advertentieruimte wordt aangeboden beschikbaar zijn voor
bezoekers. Interactive Broadcast Group garandeert niet dat het Digitale
Platform te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar is en heeft het
recht om het
Platform onaangekondigd te
blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of
verbetering, dan wel aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins
te wijzigen. De Adverteerder en/of Aanvrager kunnen geen aanspraak maken op
enige schadevergoeding als gevolg van dergelijke onderbrekingen.
 

8.
Technische kenmerken
 

Het materiaal dient geleverd te worden conform de vragen
van de redactie.. Enkel de Adverteerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het materiaal.
 

9.
Levering en kwaliteitscontrole
 

9.1 Het volledige publiciteitsmateriaal, dat voldoet
aan de kenmerken waarnaar in artikel 5 verwezen wordt, wordt aan Interactive
Broadcast Group geleverd uiterlijk 5 (vijf) werkdagen voor de geplande datum
van uitzending.
 

9.2 Indien een Advertentie naar het oordeel van Interactive
Broadcast Group niet tijdig en/of niet in overeenstemming met de technische en
kwaliteitsnormen werd geleverd, kan deze door Interactive Broadcast Group
worden geweigerd, onverminderd de volle aansprakelijkheid van de Adverteerder
en/of Aanvrager en zonder dat dit hun verbintenissen ten overstaan van Interactive
Broadcast Group beperkt of reduceert.
 

10.
Verspreiding media
 

Interactive Broadcast Group aanvaardt enige
aansprakelijkheid in verband met de kwaliteit of continuïteit van de
verspreiding van de media, zoals de levering van televisie- en/of radiosignalen
bij de abonnees van de kabeldistributiemaatschappij of de distributie via enige
andere weg en hebben zich volledig van hun verbintenissen bevrijd door opname
van de Advertenties in vermelde signalen.
 

11.
Beëindiging
 

11.1 Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst,
bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst, te beëindigen wanneer de andere partij een inbreuk pleegt op deze
Overeenkomst en deze partij de inbreuk niet rechtzet of beëindigt binnen tien
(10) dagen na de ontvangst van een per aangetekende post verzonden aanmaning
waarin de aard van de inbreuk wordt gepreciseerd en waarin de in gebreke
blijvende partij wordt verzocht deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen. Interactive
Broadcast Group heeft het recht de Overeenkomst, bij aangetekend schrijven,
zonder enige vergoeding, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst, te beëindigen, indien de Adverteerder en/of Aanvrager: (i) in
strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden; of in strijd
handelt met artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer de Adverteerder
en/of Aanvrager zich niet onthoudt van een daad, uitspraak of verklaring die
schade kan veroorzaken aan (de reputatie van) Interactive Broadcast Group en/of
de Mediabedrijven, daarin begrepen hun activiteiten (programma’s, evenementen,
merken, etc.).
 

11.2 Iedere partij heeft het recht de Overeenkomst,
bij aangetekend schrijven, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer (i) de andere
partij onvermogend wordt of in vereffening gaat, (ii) een verzoek tot
faillietverklaring wordt ingediend, (iii) wanneer de andere partij failliet
verklaard wordt, (iv) bij beslaglegging op een wezenlijk deel van de activa van
die partij en dit beslag een nadelige invloed heeft op de nakoming van de
verplichtingen van deze partij, of (v) in geval van enige reorganisatie.
 

11.3 Indien Interactive Broadcast Group zou beslissen tot
het annuleren van het evenement, artikel of het programma waaraan een
Advertentie is verbonden, eindigt de betrokken Overeenkomst onmiddellijk en van
rechtswege zonder dat Interactive Broadcast Group gehouden is tot betaling van
enige (schade)vergoeding. Indien het gaat om een gedeeltelijke annulering, zal
de overeengekomen waarde van de Advertentie pro rata worden aangepast.
 

12.
Aansprakelijkheid
 

Interactive Broadcast Group voert de Overeenkomst met
de Adverteerder en/of Aanvrager, samen met haar overige werkzaamheden en
diensten, zo zorgvuldig mogelijk uit. Interactive Broadcast Group kan
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die de
Adverteerder en/of Aanvrager en/of een derde oploopt naar aanleiding van of ten
gevolge van de uitvoering van de opdracht of Overeenkomst door Interactive
Broadcast Group (al dan niet in samenwerking met de derden, tenzij in geval van
opzet of bedrog uit hoofde van Interactive Broadcast. De aansprakelijkheid van Interactive
Broadcast Group is in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen van
voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle
indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot: zakelijk verlies,
gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van
gegevens, verlies van contracten en supplementaire kosten. In alle gevallen is
de totale aansprakelijkheid van Interactive Broadcast Group beperkt tot het
bedrag waarvoor de Overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juist
uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, is aangegaan.
 

13.
Overmacht en onvoorziene omstandigheden
 

13.1 Interactive Broadcast Group is te allen tijde
gerechtigd de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst met
de Adverteerder en/of Aanvrager op te schorten in geval van overmacht aan de
zijde van Interactive Broadcast Group, zonder dat Interactive Broadcast Group
tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Indien Interactive Broadcast
Group als gevolg van een overmacht situatie gedurende een periode van ten
minste één (1) maand niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst
na te komen, heeft de Adverteerder en/of Aanvrager het recht de Overeenkomst
met Interactive Broadcast Group te ontbinden, zonder dat partijen over en weer
tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
 

13.2 Van overmacht aan de zijde van Interactive
Broadcast Group is sprake indien Interactive Broadcast Group verhinderd wordt
aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te
voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van Interactive
Broadcast Group, inclusief omstandigheden bij de derden door Interactive Group
ingehuurde bedrijven. Onder onvoorziene omstandigheden of overmacht in de zin
van dit artikel worden ook begrepen de situaties dat Interactive Broadcast
Group niet meer in staat is een Overeenkomst uit te voeren als gevolg van een
eigen besluit om de uitzending te staken en/of dat het Interactive Broadcast
Group ingevolge een overheidsbesluit en/of rechterlijke uitspraak in
redelijkheid niet meer vrij staat de Overeenkomst uit te voeren.
 

13.3 In geval Interactive Broadcast Group door
onvoorziene omstandigheden of door overmacht verhinderd is de opdracht van de
Adverteerder en/of Aanvrager uit te voeren, heeft Interactive Broadcast Group
het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de
verhindering, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige
schadevergoeding jegens de Aanvrager en/of de Adverteerder gehouden te zijn. In
deze gevallen is Interactive Broadcast Group verplicht de Aanvrager of
Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en
zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.
 

14.
Klachten
 

14.1 Elke klacht over een niet-conforme uitvoering
door Interactive Broadcast Group van haar verbintenissen wordt slechts in
behandeling genomen indien zij schriftelijk en aangetekend binnen de 8 (acht)
dagen na de dag van uitzending door Interactive Broadcast Group is ontvangen.
 

14.2 Indien de Adverteerder en/of Aanvrager beweert
dat Interactive Broadcast Group een Advertentie niet hebben uitgezonden, moet Interactive
Broadcast Group het bewijs van de opname in de programmatie leveren, zo niet
wordt de prijs niet gefactureerd.
 

14.3 Ingeval een andere Advertentie van de Adverteerder
werd geprogrammeerd, zal Interactive Broadcast Group de daardoor ontstane
schade vergoeden tot het maximum van de prijs van die Advertentie, op
voorwaarde dat de Adverteerder en/of Aanvrager aantoont en bewijst dat de
Adverteerder ten gevolge van de verwisseling schade heeft geleden.
 

14.4 In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht
van Interactive Broadcast Group beperkt tot teruggave van het bedrag voor de
Advertenties waarvoor de klacht gegrond werd bevonden.
 

15.
Betalingsvoorwaarden
 

15.1 Alle facturen voor Advertenties zijn minstens
contant betaalbaar, tenzij anders op de factuur aangegeven.
 

15.2 Interactive Broadcast Group behoudt zich steeds
het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.
 

15.3 Alle erop toepasselijke belastingen zijn voor
rekening van de Aanvrager. De Aanvrager is gehouden tot de betaling van de
Advertenties. De Aanvrager blijft verantwoordelijk voor betaling van de
Advertentie, zelfs indien de facturen worden opgemaakt op naam van de
opdrachtgever van die Aanvrager.
 

15.4 Bezwaren zijn enkel ontvankelijk indien deze
binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum met een aangetekende brief bij Interactive
Broadcast Group zijn ingediend. Een protest schort de betalingsverplichting
niet op.
 

15.5 De vervaldatum van de factuur moet in elk geval
strikt worden nageleefd. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het
factuurbedrag automatisch en zonder aanmaning verhoogd
met 1 % (één procent) van het factuurbedrag
per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft Interactive Broadcast Group het
recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken en om
de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met 10 % (tien procent),
met een minimum van 50 EUR (vijftig euro), wegens de bijkomende administratieve
kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van Interactive Broadcast
Group om enige vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade.
 

15.6 De niet-betaling op de vervaldag van een factuur
maakt, na vergeefse ingebrekestelling per aangetekend schrijven, het
verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van
rechtswege opeisbaar.
 

16. Overeenkomst 

16.1 Interactive Broadcast Group is enkel gebonden
door hetgeen schriftelijk werd vastgesteld en erkend is door een geldige
vertegenwoordiger van Interactive Broadcast Group.
 

17.
Vertrouwelijkheid
 

17.1. De Adverteerder en/of Aanvrager verbindt er zich
uitdrukkelijk toe om Vertrouwelijke Informatie:
  

  

 • enkel en uitsluitend te gebruiken
  voor de uitvoering van de Overeenkomst;
   
 • geheim en vertrouwelijk te houden en
  aldus aan geen enkele andere partij toegang te verschaffen de Vertrouwelijke
  Informatie of aan enige derde de Vertrouwelijke Informatie mee te delen
  dan wel op een andere manier te (laten) gebruiken. Het is de Adverteerder
  en/of Aanvrager dan ook met name niet toegestaan om Vertrouwelijke
  Informatie door te geven aan andere mediacentrales,, dienstverleners of
  andere afnemers van advertentiediensten, voor welk gebruik of doel ook,
  met inbegrip van het verwerken of opnemen in een databank of het 'poolen'
  van Vertrouwelijke Informatie.
    

 

Als enige en uitsluitende uitzondering is de
Adverteerder en/of Aanvrager gerechtigd om in het kader van een audit van haar
activiteiten aan een auditkantoor inzage te geven in de Vertrouwelijke
Informatie, evenwel onder de volgende voorwaarden:
  

  

 • de inzage heeft tot uitsluitend doel
  de evaluatie van de uitvoering van de Overeenkomst;
   
 • de Vertrouwelijke Informatie wordt
  enkel aan het auditkantoor verstrekt en de Vertrouwelijke Informatie
  evenals het resultaat van de audit kunnen niet aan anderen dan de
  Adverteerder en/of Aanvrager worden bekendgemaakt;
   
 • de Adverteerder en/of Aanvrager maakt
  zich sterk dat het auditkantoor zich tot eenzelfde vertrouwelijkheid ten
  aanzien van de Adverteerder en/of Aanvrager en Interactive Broadcast Group
  zal verbinden.
    

 

17.2. Voormelde verbintenissen zijn essentieel. De
Adverteerder en/of Aanvrager aanvaarden dit essentieel karakter uitdrukkelijk,
evenals dat elke inbreuk hierop aanzienlijke schade met zich meebrengt voor Interactive
Broadcast Group. In geval van een inbreuk heeft Interactive Broadcast Group het
recht om de samenwerking tussen de partijen stop te zetten en/of vergoeding te
vorderen voor de schade die Interactive Broadcast Group heeft geleden, waarbij
partijen het erover eens zijn dat deze schade nooit kleiner zal zijn dan het
hoogste van de volgende bedragen: (i) de aan de Adverteerder en/of Aanvrager
door Interactive Broadcast Group verleende kortingen of (ii) 20 % (twintig
procent) van de bruto advertentiebesteding van de Adverteerder en/of Aanvrager
bij Interactive Broadcast Group en dit gedurende de twaalf maanden voorafgaand
aan de contractuele inbreuk. De bepalingen van dit artikel zullen van kracht
blijven gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van de
Overeenkomst, tenzij de Vertrouwelijke Informatie in het openbaar domein zou
vallen, anders dan door schending van dit artikel.
 

  

  

18.
Persoonsgegevens
 

18.1. Begrippen zoals “persoonsgegevens”,
“verwerken/verwerking”, “betrokkene” en “verwerkingsverantwoordelijke” hebben
de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Nederlandse privacywetgeving en
haar uitvoeringsbesluiten, en de Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (hierna “Privacywetgeving”).
 

18.2 Persoonsgegevens die in het kader van de
Overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt, zijn en
blijven te allen tijde eigendom van de oorspronkelijke
verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de partijen afwijkende schriftelijke
afspraken maken over de verwerking van deze persoonsgegevens.
 

18.3 De verwerking van persoonsgegevens door Interactive
Broadcast Group in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, is
onderhevig aan haar Privacy –en cookieverklaring.
 

18.4 Het is de Adverteerder uitdrukkelijk niet
toegestaan om via cookies, scripts of andere methodes persoonsgegevens te
verzamelen van gebruikers op de websites of apps van Interactive Broadcast
Group Services.
 

Het is de Adverteerder enkel toegestaan om uitsluitend
de volgende metadata te verzamelen in een volledig geanonimiseerde vorm die het
onmogelijk maakt om de gebruiker te identificeren:
  

  

 • hoe vaak de advertentie bekeken is
  (i.e. aantal “views”);
   
 • hoe vaak de advertentie aangeklikt is
  (i.e. aantal “clicks”);
   
 • welk deel of percentage van de
  Advertentie de gebruiker of kijker gezien heeft;
   
 • de gebruikte schermresolutie; 
 • de gebruikte browser; 
 • het gebruikte besturingssysteem.  

 

18.5 Elke partij is aansprakelijk in zijn hoedanigheid
van verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die die partij
verzamelt en verwerkt tegenover de betrokkenen voor schade toegebracht door
inbreuken op hun rechten krachtens de Privacywetgeving.
 

18.6 De Adverteerder en/of Aanvrager is aansprakelijk
voor alle schade - die ontstaat bij Interactive Broadcast Group en/of de
Mediabedrijven in geval van niet nakoming van de verplichtingen op grond van
dit artikel 18 en vrijwaart deze partijen voor alle aanspraken van derden in
dit verband. Bij niet naleving van artikel 18, behouden Interactive Broadcast
Group en/of de Mediabedrijven zich bovendien het recht voor om de campagne te
beëindigen of de Advertentie offline te halen, zonder dat dit afbreuk doet aan
de verplichting van Adverteerder en/of Aanvrager tot volledige betaling van de
campagne.
 

19.
Toepasselijk recht en geschillen
  

19.1 Het
Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.  

Op de
Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland
is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil. 

  

Interactive Broadcast Group BV is
gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze
Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 3 augustus
2022/© Interactive Broadcast Group BV 2022.